Doktori (PhD) disszertációk doktori iskolánként

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola (KKDI) doktori (PhD) dolgozatai

Szerző

Cím

Benyújtás éve

 

Abonyi András

Phytoplankton functional group composition along the River Loire (France). A limnological approach towards an understanding of phytoplankton longitudinal processes and ecological status indication.

2014

Bővebben

Amin Shahrokhi

Application of the European Basic Safety Standards Directive in Underground Mines: a Comprehensive Radioecology Study in a Hungarian Manganese Mine

2018

Bővebben

Amir Kabiri Badr

Nem-konvencionális közegben történő természetes etil-acetát enzimes szintézisének vizsgálata

2005

Bővebben

Baczoni András

Bevonóanyagok védőképességének vizsgálata, vizsgálati módszerek fejlesztése

2011

Bővebben

Bagi Nárcisz Mária

A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel

2016

Bővebben

Baja Bernadett

Kémiai dekontaminációs technológiák korróziós és felületkémiai hatásainak összehasonlító elemzése

2012

Bővebben

Balogh Csilla

A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása

2008

Bővebben

Balogh János

Ferrocéntartalmú biokonjugátumok előállítása homogénkatalitikus karbonilezéssel

2011

Bővebben

Balogh Szabolcs

Aszimmetrikus katalitikus reakciók moduláris foszfán-foszforamidit ligandumokkal

2013

Bővebben

Baranyai Eszter

Környezeti változók hatása rákközösségek szerkezetére

2012

Bővebben

Baráth Gábor

Oxireduktáz enzimek modellreakcióinak vizsgálata

2010

Bővebben

Benkőné Joó Szilvia

Humuszanyagok és diclofenac kölcsönhatása, eltávolításuk vízből aktív szenes adszorpcióval és mikroorganizmusokkal

2018

Bővebben

Berkesi Kata

Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon

2014

Bővebben

Bors István

2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel

2015

Bővebben

Buják Renáta

Elektroszorpciós jelenségek vizsgálata platina elektródokon

2006

Bővebben

Czaun Miklós

A 2-metil-3-hidroxi-4(1H)-oxokinolin 2,3-dioxigenáz enzim funkcionális enzimmodell rendszereinek vizsgálata

2003

Bővebben

Csay Tamás

Izoindolin vázú ligandumok fémkomplexeinek előállítása és enzimutánzó reakcióinak vizsgálata

2012

Bővebben

Csonka Róbert

Réz- és mangántartalmú komplexek enzimutánzó tulajdonságainak vizsgálata

2010

Bővebben

Dajka Katalin

Akrilát és akrilamid típusú monomerek impulzusradiolízise híg vizes és ciklohexános oldatokban

2004

Bővebben

Demény Orsolya

Kis beütésszámú gamma-spektrumok kiértékelése

2002

Bővebben

Dombóvári Péter

Uránizotópok és izotóparány alfa-spektrometriás mérésének fejlesztése környezeti és nukleáris ipari minták vizsgálatán keresztül

2007

Bővebben

Eck-Varanka Bettina

A kagyló mikronukleusz teszt alkalmazhatóságának vizsgálata vízszennyező komponensek genotoxicitás minősítésében

2019

Bővebben

Ertli Tímea

Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj – oldat rendszerekben

2005

Bővebben

Farkas Anna

A Balaton antropogén szennyezettségének jellemzése bioindikátorok alkalmazásával

2002

Bővebben

Farkas Gergely

Foszfin-foszfit típusú királis ligandumok előállítása és alkalmazása enantioszelektív katalitikus szintézisekben

2013

Bővebben

Feczkó Tivadar

Az aeroszol részecskék és az üvegházhatású gázok éghajlati hatása Magyarországon

2003

Bővebben

Fehér Csaba

Heterociklusos ferrocénszármazékok előállítása és vizsgálata

2017

Bővebben

Fehér Klaudia

Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés

2018

Bővebben

Ferincz Árpád

Role of invasive and non-native fish species in the Balaton-cathment (Idegenhonos halak helye és szerepe a Balaton-vízgyűjtő ökoszisztémájában)

2014

Bővebben

Fodor Lajos

Gerjesztett trisz-diimin-ruténium(II)-komplexek alapállapotú ezüstionnal képzett exciplexeinek fotofizikai és fotokémiai vizsgálata

2004

Bővebben

Földváry Csilla Magdolna

Nagyenergiájú sugárzás és lúgos kezelés hatása a cellulóz tulajdonságaira

2003

Bővebben

Fördős Eszter

β-laktámok kobalt-katalizált szintézisének és katalizátor komplexeinek vizsgálata

2010

Bővebben

Gáncs Lajos

Anionszorpció radioizotópos nyomjelzéses vizsgálata aluminiumon és korróziós termékein

2003

Bővebben

Gorjánácz Zorán

Az uránbányászat utólagos hatásai a nyílt és zárt terek radonkoncentrációjára, beavatkozási lehetőségek

2006

Bővebben

Gugolya Zoltán

A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése

2008

Bővebben

Gulyás Henrik

Új, vízoldható foszfánokhoz vezető szintézisutak

2005

Bővebben

György Ágnes Irma

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben

2014

Bővebben

Hajba László

Átmenetifém és ritkaföldfém komplexek rezgési spektroszkópiai szerkezetkutatása

2008

Bővebben

Hajba-Horváth Eszter

A mikroszkopikus gombák, mint a másodlagos szerves aeroszol elővegyületeinek lehetséges forrásai

2013

Bővebben

Hajnal Éva

Fitoplankton adatbázisok létrehozása, és alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának vizsgálatához

2008

Bővebben

Ható Zoltán

Pórusos rendszerek adszorpciós és diúziós tulajdonságainak vizsgálata klasszikus molekuláris szimulációs módszerekkel

2019

Bővebben

Hoffer András

Légköri aeroszol humuszszerű anyagainak képződése és tulajdonságai

2002

Bővebben

Horváth Anita

Szteránvázas epoxidok gyűrűnyitása ionfolyadékban

2014

Bővebben

Horváth Barnabás

Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata

2014

Bővebben

Horváth Dávid

Többcélú radioizotópos nyomjelzéses módszerek fejlesztése és alkalmazása szorpciós folyamatok vizsgálatára szerkezeti anyagfelületeken

2017

Bővebben

Horváth Tímea

Talajok nyomelem és ásványos összetételének vizsgálata röntgenanalitikai módszerekkel

2005

Bővebben

Hren Bunó

Méréstechnikai és kemometriai módszerek fejlesztése a a Fourier-transzformációs infravörös és Raman-spektroszkópiában

2008

Bővebben

Hubai Katalin Eszter

Az avarlebomlás folyamatainak karakterisztikái dunántúli kisvízfolyásokban

2017

Bővebben

Huszánk Róbert

Vízben oldódó, Hem típusú vas(II)- és vas(III)-porfirinek előállítása, képződési kinetikájuk valamint fotofizikai és fotokémiai tulajdonságaik vizsgálata

2007

Bővebben

Imre Kornélia

Az aeroszol részecskék higroszkópos tulajdonságai

2009

Bővebben

Jancsek-Turóczi Beatrix

A reszuszpendált és belélegezhető városi aeroszol jellemzése

2014

Bővebben

Járvás Gábor

Evaporation models for multicomponent mixtures

2012

Bővebben

Jeges György

Pentaciklusos szteroidok szintézise homogénkatalitikus és cikloaddíciós reakciókban

2002

Bővebben

Kádár László Péter

Radioaktív kontaminációs folyamatok vizsgálata szerkezeti anyag felületeken

2009

Bővebben

Kakasi Balázs

Komplex környezeti minták geno- és citotoxikológiai vizsgálata

2019

Bővebben

Katona Tünde

Környezeti lakossági sugárvédelmi tevékenységek tervezése a dóziscsökkentelés és optimálás szempontjából

2006

Bővebben

Kávási Norbert

Az évi átlagos radon-koncentráció és a sugárterhelés meghatározása különböző munkaterületeken

2006

Bővebben

Kondor Anett

Fizikai-kémiai tulajdonságok meghatározása kromatográfiás módszerekkel

2015

Bővebben

Kovács Anikó

Aeroszol minták ökotoxicitásának elemzése

2015

Bővebben

Kovács Kata

Avarlebontási kísérletek dombvidéki kisvízfolyásokon

2012

Bővebben

Kovács Margit

[Ru(LL)(CN) 4 ] 2- típusú komplexek fotofizikai és foto- kémiai tulajdonságai

2007

Bővebben

Kovács Máté

Fluoridion ICP-AES módszerrel történő indirekt meghatározása és a lejátszódó reakciók komplex analitikai vizsgálata

2010

Bővebben

Kresz Richárd

Fázisegyensúlyi jellemzők becslése kapilláris gázkromatográfiás retenciós adatokból

2006

Bővebben

Kripli Balázs

Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata

2012

Bővebben

Kucserka Tamás

A mikroszkopikus gombák szerepe az avar lebontásában hazai patakokban

2014

Bővebben

Kuik Árpád

Homogénkatalitikus aminokarbonilezés: új módszer kidolgozása N-ferrocenoil-aminosav-észterek ferrocénglioxamidok és diszubsztituált ferrocénszármazékok szintézisére

2010

Bővebben

Kuikné Ungvári Neszta

Diazovegyületek katalitikus karbonilezése. Szintézis és kinetika.

2011

Bővebben

Kupán Ádám

Pirokatechin származékok bioutánzó oxidációs reakcióinak vizsgálata

2004

Bővebben

Kurdi Róbert

Királis információk terjedési mechanizmusa alkil-kobalt-trikarbonil-foszfán komplexekben

2008

Bővebben

Lakk-Bogáth Dóra

Nem-hem vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai

2018

Bővebben

Lengyel Edina

Stress and disturbance in benthic diatom assemblages

2016

Bővebben

Lengyel Zsófia

Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon

2002

Bővebben

Lónyi Ferenc

Heterogén katalizátorok savasságának vizsgálata próbamolekulák alkalmazásával

2002

Bővebben

Lukács Diána

Komplex egyensúlyi és hatékonysági paraméterek vizsgálata az ion- és folyadékkromatográfiában

2019

Bővebben

Lukács Hajnalka

Az emberi tevékenység hatása a légköri szerves aeroszol előfordulására

2009

Bővebben

Malasics Attila

Tömbfázisú elektrolitok és kalciumcsatornák

2010

Bővebben

Marczona Réka

Kompetitív-, megnövelt- és indukált adszorpciós jelenségek polikristályos aranyfelületen

2006

Bővebben

Máté Zoltán

Egyszerű apoláris és bipoláris folyadékmodellek termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata szimulációs és elméleti módszerekkel

2010

Bővebben

Mesterházy Dávid

Retrospektív dozimetria nukleáris törvényszéki és baleseti alkalmazási lehetőségei

2014

Bővebben

Mészáros Tamás

A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában

2006

Bővebben

Mich Gábor

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak költési időszakában

2005

Bővebben

Minda Mihály

A lakótéri radonszintet befolyásoló paraméterek meghatározása

2009

Bővebben

Molnár Gábor

Ón és kadmium hatásának sejt és hálózati szintű vizsgálata a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnis L.) központi idegrendszerében

2004

Bővebben

Muhammad Imran

Formation, Photophysics and Photochemistry of Water-soluble Lanthanide(III) Porphyrins

2016

Bővebben

Muskotál Adél

Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk

2008

Bővebben

Nagy Emese

Szteránvázas vegyületek funkcionalizálása átmenetifém komplexek által katalizált homogénkatalitikus reakciókban

2000

Bővebben

Nagy Sándor

Dipoláris fluidumok dielektromos, mágneses és transzporttulajdonságainak vizsgálata

2012

Bővebben

Nagyné Szabó Andrea

Korróziós jelenségek komplex értelmezése atomerőművi gőzfejlesztőkben

2006

Bővebben

Nényei Árpád

Természetes és ipari eredetű radionuklidok környezetei mozgásának modellezése és sugárterhelések meghatározása

2002

Bővebben

Nyirő-Kósa Ilona

Szintetizált magnetit nanorészecskék méretének és alakjának szabályozása

2010

Bővebben

Olajos Marcell

Fehérjék glikozilációjának nyomon követése és peptidek analitikai elválasztásának

2010

Bővebben

Orosz Gábor Tamás

keV-os elektronok visszaszórt energiaspektrumának Monte Carlo szimulációja

2003

Bővebben

Pálfi Tamás

Szerves színezékek vizes oldatának radiolízise

2010

Bővebben

Pap József Sándor

Néhány szabad gyök, illetve átmenetifém-komplex enzimutánzó reakciója

2004

Bővebben

Papné Góger Szabina

Synthetic Fe- and Cu-containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase models

2018

Bővebben

Pilter Zoltán

Kristályszerkezet-meghatározás és finomítás röntgen pordiffrakcióval

2001

Bővebben

Pipoly Ivett Ildikó

A szaporodási sikert és ivararányt befolyásoló környezeti és genetikai tényezők

2020

Bővebben

Radó Krisztián

Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata

2007

Bővebben

Rostási Ágnes

A bakonyi és gerecsei karni (késő-triász) medence őskörnyezeti rekonstrukciója ásványtani és geokémiai vizsgálatok alapján

2011

Bővebben

Rutkai Gábor

Nanopórusos rendszerek vizsgálata molekuláris szimulációkkal

2010

Bővebben

Sas Zoltán

Építőanyagok radonemanációját és exhalációját befolyásoló paraméterek meghatározása

2013

Bővebben

Sebestyén Anett

Flagellinalapú molekuláris objektumok létrehozása

2008

Bővebben

Selmeczi Katalin

Réz(II) komplexek, mint funkcionális és szerkezeti enzimmodellek foszforsav észterek hidrolízisében valamint pirokatechin oxidációjában

2003

Bővebben

Selmeczy Géza Balázs

Biodiversity of phytoplankton in Lake Stechlin (Germany)

2017

Bővebben

Seress Gábor László

Individual and population level effects of urbanization on house sparrows (Passer domesticus) in Hungary

2014

Bővebben

Simon Ottó Balázs

CFC és HCFC vegyületek átalakítása átmenetifém-komplexek jelenlétében

2009

Bővebben

Slonszki Emese

Radioaktív izotópok kikerülése sérült fűtőelemekből

2013

Bővebben

Soróczki-Pintér Éva

Szilícium-dioxid vázas algák alkalmazása környezeti rekonstrukciókban a Kárpáti Régióban

2015

Bővebben

Stenger-Kovács Csilla

A bevonatlakó kovaalgák (Bacillariophyceae) alkalmazása hazai felszíni vizeink ökológiai állapotminősítésében

2007

Bővebben

Szabó Anikó

Pillérezett rétegszilikátok előállítása és vizsgálata

2004

Bővebben

Szabó Beáta

Benthic diatom metacommunities at different spatial scales

2019

Bővebben

Szabó Miklós József

Alkoxikarbonil-metilén-trikarboniltrifenilfoszfin-kobalt komplexek szerkezeti jellegzetességeinek vizsgálata

2002

Bővebben

Szabó Péter

Molekuláris ütközések dinamikájának vizsgálata kváziklasszikus trajektóriaszámításokkal: a H + O2 → O + OH reakció dinamikája

2016

Bővebben

Szabóné dr. Bárdos Erzsébet

Néhány X–CH2–CH(NH 2 )COOH típusú aminosav heterogén fotokatalitikus bomlása

2013

Bővebben

Szalay Tímea

Vegyipari elfolyóvizek ökotoxikológiai vizsgálata

2006

Bővebben

Szánti-Pintér Eszter

Ferrocéntartalmú szteroidszármazékok előállítása homogén katalitikus reakciókkal

2016

Bővebben

Szarka Zsolt

Homogénkatalitikus karbonilezési reakciók vizsgálata nitrogénbázisok jelenlétében

2002

Bővebben

Szávuly Miklós István

Peroxo-divas(III) intermedierek jellemzése és reaktivitása oxigén atom transzfer (OAT) és hidrogén atom transzfer (HAT) reakciókban

2019

Bővebben
 

Szeiler Gábor

Radon és leánytermékei okozta sugárterhelés vizsgálata barlangban, épületekben

2012

Bővebben

Szintay Gergely

A cink(II)- és a réz(II)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai sajátságai, komplexképzésük és kioltásuk nitrogéntartalmú donor molekulákkal

2004

Bővebben

Szűcsné Cserépi Stefánia

Királis foszfortartalmú ligandumok szintézise és katalitikus alkalmazása aszimmetrikus hidroformilezési reakciókban

2014

Bővebben

Takács Eszter

Aminokarbonilezés alkalmazása szteránvázas vegyületek szintézisében

2008

Bővebben

Temesi Dóra

A finom aeroszol tömegmérlegének meghatározása a részecskék nagyságának függvényében

2004

Bővebben

Teschner Detre

A metilciklopentán (MCP) gyűrűnyitásának mechanizmusa ródium katalizátorokon

2001

Bővebben

Tófalvi Renáta

Haloecetsavak és fém-kelát komplexek analitikai elválasztása nagyhatékonyságú ionkromatográfiával

2013

Bővebben

Tolnai Balázs

A diffúziós mintavétel megbízhatóságának vizsgálata környezeti minták analízisében

2000

Bővebben

Tóth Noémi

Oldott szerves(humin)anyagok eredete, átalakulása és szerepe a Balatonban

2007

Bővebben

Tóth Zoltán

Rokonság hatása a szociális viselkedésre házi verebeknél

2010

Bővebben

Dr. Trájer Attila János

The ecology of mosquito and sandfly vectors and their pathogens in a changing environment

2019

Bővebben

Tuba Róbert

Az oktakarbonil-dikobalt egy- és kételektronos reakcióinak vizsgálata új modelleken

2002

Bővebben

Üveges Viktória

Bentikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézisének karakterisztikái

2010

Bővebben

Valicsek Zsolt

Másodfajú fémionok vízoldható SAT porfirin-komplexeinek egyensúlyi, fotofizikai, fotokémiai és kvantumkémiai vizsgálata

2007

Bővebben

Valiskó Mónika

Izotróp és anizotróp fluidumok relatív permittivitásának vizsgálata elméleti,szimulációs és kísérleti módszerekkel

2003

Bővebben

Varga Bálint

A légköri aeroszol vízben oldható szerves összetevőinek vizsgálata folyadékkromatográfiás módszerekkel

2005

Bővebben

Varga Zsófia

A szerves vegyületek felhőképződésben betöltött szerepének vizsgálata

2009

Bővebben

Vigh Tamás

Föld alatti üregrendszer radiológiai vizsgálata a Mangán Kft bányaüzemének példáján

2011

Bővebben

Vincze Ernő

Behavioral responses to humans and predators in urban and non-urban birds

2018

Bővebben

utolsó frissítés: 2020, március 9 - 15:52